Cтатут

Статут

Виписка

І.Повноваження Центру професійного розвитку педагогічних працівників (далі-Центр)

Комунальна установа Дунаєвецької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» здійснює свою роботу відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про Центр професійного розвитку педагогічних працівників, нормативно-правових актів, що регламентують освітню діяльність, власного Статуту, затвердженого Рішенням вісімдесят четвертої (позачергової) сесії міської ради VII скликання.

ІІ. Візія, місія та цінності Центру

Візія – Центр професійного розвитку педагогічних працівників – установа, що сприяє професійному розвитку педагогічних працівників закладів освіти шляхом консультативної та інформаційної діяльності відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави.
Відкритий і зорієнтований на взаємодію та партнерство Центр, який відповідає перед громадою за професійний розвиток педагогічних працівників, має довіру освітянської та наукової спільноти, партнерів.

Місія – створення умов для розвитку творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг.

Цінності
– людиноцентризм;
– науковий характер освіти;
– академічна доброчесність та академічна свобода;
– гуманізм,
– демократизм,
– сприяння навчанню впродовж життя.

Функції Центру
– прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;
– компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти;
– інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
– трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій педагогам щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;
– моделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;
– організаційно-координувальна – координація діяльності шкільних методичних об’єднань творчих груп тощо.

Мета Центру: консультативна підтримка вчителям щодо професійного розвитку, супервізії, документації закладу, освітніх та навчальних програм, організації освітнього процесу.
Сприяння професійному розвитку педагогів здійснюється, зокрема, через координацію професійних спільнот, методичного активу громади, поширення інформації щодо професійного розвитку, формування баз даних програм та суб»єктів підвищення кваліфікації, джерел, необхідних для професійного розвитку. Окрім того, на Центр покладена робота з психологічної підтримки педагогів.
Консультанти Центру – це і фасилітатори, і менеджери, тьютори, експерти, супервізори, модератори в одній особі. Як фасилітатор, вони сприяють розкриттю творчого потенціалу кожного педагога, розвитку педагогічної майстерності і професіоналізму, забезпечують сприятливі умови для виявлення індивідуальності кожного педагога. Консультант-менеджер вміє управляти процесом професійного росту педагогів. А ще, консультант забезпечує супервізію, опанування нових, сучасних методик навчання, поширенню передового досвіду, спроможний, як експерт, дати кожному аспекту професійну компетентну оцінку.